Andexanet Alfa dla odwrócenia aktywności inhibitora czynnika Xa cd

Każde badanie przeprowadzono w dwóch następujących po sobie częściach: w części zbadano sam bolus dożylny i samozabiegowy, aw części 2 zbadano bolus dożylny, a następnie ciągły 120-minutowy wlew. Uczestnicy badania zostali umieszczeni na miejscu badania przez 8 dni, a wyniki bezpieczeństwa oceniano w dniach 15, 36 i 43 po podaniu badanego leku. Niezależny komitet ds. Bezpieczeństwa, którego członkowie znali zadania grupy analitycznej, na bieżąco sprawdzał dane dotyczące bezpieczeństwa. Badania przeprowadzono zgodnie z międzynarodową konferencją na temat harmonizacji wytycznych dobrej praktyki klinicznej i zasadami Deklaracji Helsińskiej. Zostały one zaprojektowane przez badaczy akademickich we współpracy z Portola Pharmaceuticals. Wszyscy autorzy przyczynili się do napisania manuskryptu, podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji oraz zapewnili kompletność danych i dokładność wyników oraz wierność tego raportu do protokołu badania, który jest dostępny z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem. Porozumienia o nieujawnianiu obowiązują między sponsorem a autorami akademickimi, ale autorzy mieli nieograniczony dostęp do danych. Badanie przeprowadzono pod patronatem Portola Pharmaceuticals, z dodatkowym wsparciem finansowym i naukowym od Bayer, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson i Pfizer.
Badanie leczenia
W badaniu ANNEXA-A uczestnicy otrzymywali 5 mg apiksabanu doustnie dwa razy na dobę przez 3,5 dnia, aby osiągnąć stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym w najwyższej zatwierdzonej dawce. Trzy godziny po ostatniej dawce apiksabanu w dniu 4 (w czasie lub w czasie największego stężenia w osoczu), iexanet podawano w postaci bolusa dożylnego 400 mg (30 mg na minutę) (część 1) lub 400 mg dożylny bolus, a następnie ciągły wlew 4 mg na minutę przez 120 minut (łącznie 480 mg) (część 2). W badaniu ANNEXA-R uczestnicy otrzymywali doustnie 20 mg rywaroksabanu raz na dobę (najwyższa zatwierdzona dawka) przez 4 dni. W 4 dniu, 4 godziny po ostatniej dawce rywaroksabanu (w lub w pobliżu maksymalnego stężenia w osoczu), iexanet podawano jako dożylny bolus 800 mg (30 mg na minutę) (część 1) lub dożylnie w dawce 800 mg bolus, a następnie ciągły wlew 8 mg na minutę przez 120 minut (łącznie 960 mg) (część 2). Dawki zostały wybrane na podstawie programu rozwojowego fazy 2, który ustalił stosunek stechiometryczny potrzebny do odwrócenia skutków każdego antykoagulantu przy użyciu andexanet. 8, 10, 11 Dawka andexanet wymagane do odwrócenia skutków 20 mg rywaroksabanu raz na dobę jest wyższa niż wymagana do odwrócenia działania 5 mg apiksabanu dwa razy na dobę, zarówno ze względu na wyższe początkowe maksymalne stężenie rywaroksabanu w osoczu, jak i większą objętość dystrybucji rywaroksabanu.
Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym dla obu badań była procentowa zmiana aktywności anty-czynnik Xa, mierzona za pomocą zwalidowanego testu chromogennego aktywności enzymatycznej czynnika Xa, 12 od wartości początkowej (przed podaniem andexanet lub placebo) do najniższej (po podaniu andexanet lub placebo)
[patrz też: prądy interferencyjne wskazania, tlenoterapia hiperbaryczna, transtyretyna ]

Powiązane tematy z artykułem: prądy interferencyjne wskazania tlenoterapia hiperbaryczna transtyretyna