Inaktywacja wariantów w ANGPTL4 i ryzyko choroby niedokrwiennej naczyń wieńcowych czesc 4

Zawarliśmy wiek, wiek, płeć i przekształcony log10 wskaźnik masy ciała jako współzmienne o ustalonych efektach i macierz zależności genetycznej, która przechwytuje strukturę populacji z przodków i pokrewieństwa, jako współzmienną efektu losowego. Następnie testowaliśmy powiązania między wariantem E40K (z kodowaniem jak opisano) i ryzykiem choroby wieńcowej za pomocą tego samego zestawu współzmiennych, z wyjątkiem indeksu masy ciała poddanego transformacji log10. Wskaźniki szans dla choroby tętnic wieńcowych zostały oszacowane za pomocą metodą krzywdzonej wiarygodności Firtha regresji logistycznej27 po dostosowaniu do wieku, wieku, płci i pierwszych czterech głównych składników pochodzenia. Oszacowaliśmy przedziały ufności 95% Wald dla ilorazów szans przy użyciu standardowych szacunków błędu wyliczonych z wartości P z mieszanych modeli liniowych asocjacji. Następnie wykorzystaliśmy te same ramy do testowania statystycznego, aby zidentyfikować powiązania pomiędzy nowymi mutacjami inaktywującymi ANGPTL4, które znaleziono w naszym badaniu, zagregowanymi w obrębie genu, 28 i wyżej wymienionymi cechami. Allele zostały zakodowane 0 dla noncarriers i dla nosicieli mutacji inaktywujących. Zgodnie z oczekiwaniami na podstawie niskich częstości alleli nie zaobserwowaliśmy żadnych homozygot na inne mutacje inaktywujące w jakimkolwiek miejscu wariantu. Na zewnątrz wykresy kwantylowe kwantyli dla pojedynczych markerów i testów obciążeniowych opartych na genach przedstawiono na Figurach od S1 do S3 w Dodatku Uzupełniającym.
Przyjmowano, że poziom alfa wynoszący 0,05 wskazuje na istotność statystyczną. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania GTCA, wersja 1.2.4,29 i oprogramowanie R, wersja 3.2.1 (R Project for Statistical Computing). W przypadku badań na myszach i małpach dane wyrażono jako średnie i błędy standardowe. Średnie wartości zostały porównane z użyciem niesparowanych testów t lub dwukierunkowej analizy wariancji, wprowadzonej w oprogramowaniu Graphpad Prism, wersja 6.0 (oprogramowanie Graphpad).
Wyniki
Inaktywowanie mutacji w ANGPTL4
Charakterystyka kliniczna uczestników MyCode w badaniu DiscovEHR została opisana w Tabeli 1. Wśród 42,930 uczestników badania DiscovEHR zidentyfikowaliśmy 1661 (3,9%), którzy byli heterozygotyczni pod względem mutacji E40K, o których mówiono, że zmniejszyli zdolność ANGPTL4 do hamowania Aktywność LPL.24 Było 17 uczestników (0,04%), którzy byli homozygotyczni pod względem E40K (ogólna częstość alleli, 2,0%), co wskazuje, że E40K jest żywotny jako wariant homozygotyczny i który zapewnia wyjątkową możliwość badania właściwości klinicznych wyekstrahowanych z elektroniki. zapisy zdrowotne homozygot. Zidentyfikowaliśmy 13 innych wyraźnych mutacji, które według przewidywań dezaktywują ANGPTL4, w tym 6 mutacji przedwczesnego zatrzymania, 5 mutacji indelowych z przesunięciem w otwartej ramce odczytu, mutacji donorowej splicingowej i mutacji akceptorowej splicingowej (Tabela S3 w Dodatku Uzupełniającym) . Łącznie 75 uczestników było heterozygotycznych pod względem tych dezaktywujących mutacji, odpowiadających całkowitej częstotliwości nośnej wynoszącej na 572 uczestników. Nie obserwowaliśmy homozygot ani heterozygotów złożonych dla tych wariantów genetycznych w populacji DiscovEHR. Najczęściej obserwowaną mutacją inaktywującą była delecja jednowukleotydowa, która, jak się oczekuje, skutkowała przesunięciem ramki odczytu w kodonie kodującym glicynę w pozycji 313 (G313fs), którą obserwowano u 46 uczestników (częstotliwość nośna, na 933).
Stowarzyszenie z poziomami lipidów
Tabela 2
[hasła pokrewne: śnieżka perlino, indeks barthel, latakia wieluń ]

Powiązane tematy z artykułem: indeks barthel latakia wieluń śnieżka perlino