Randomizowana próba porównująca środki antyseptyczne ze skórą przy cesarskim dostarczaniu czesc 4

Wszyscy pacjenci z cukrzycą (pregestational lub ciąża) byli traktowani jako jedna grupa. Zastosowaliśmy test jednorodności Mantela-Haenszela w celu przetestowania interakcji; w teście tym oceniano, czy względna skuteczność środków antyseptycznych była różna w różnych podgrupach. Przeprowadziliśmy również wstępną analizę, w której uwzględniliśmy tylko pacjentów, którzy ukończyli 30 dni obserwacji. Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Analizę danych przeprowadzono za pomocą oprogramowania Stata, wersja 12.1 (StataCorp).
Wyniki
Uczestnicy testów
Rysunek 1. Rycina 1. Randomizacja i obserwacja uczestników badania. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników badania na początku badania. Łącznie 1636 kobiet w ciąży poddano badaniom przesiewowym pod kątem kwalifikowalności; 489 kobiet zostało wykluczonych z badania, ponieważ nie spełniały kryteriów włączenia, odmówiły udziału, a pracownicy naukowi nie byli w stanie uzyskać świadomej zgody. Pozostałe 1147 kobiet zostało losowo przydzielonych do przedoperacyjnego przygotowania skóry z alkoholem chloroheksynowym (572 kobiet) lub alkoholem jodowym (575) i włączono je do pierwotnej analizy zamiaru leczenia (Figura 1). Wszyscy pacjenci z wyjątkiem 14 (7 pacjentów [1,2%] w każdej grupie) otrzymali przypisaną interwencję. Najczęstszym powodem w obu grupach, że przydzielona interwencja nie została przyjęta, było odkrycie po randomizacji, że uczestnik miał alergię na środek antyseptyczny. Podobną liczbę uczestników w każdej grupie – 34 (5,9%) w grupie chlorheksydyny-alkoholu i 31 (5,4%) w grupie jodowo-alkoholowej – utracono do obserwacji. Nie było istotnych różnic między tymi dwiema grupami pod względem cech wyjściowych (tabela i tabela S1 w dodatkowym dodatku).
Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Zdefiniowane wstępnie wyniki pierwotne i wtórne oraz dodatkowe wyniki post hoc, według grupy leczenia, w analizie zamiany na leczenie. Łącznie 23 pacjentów (4,0%) w grupie z chlorheksydyną i 42 (7,3) %) w grupie jodowo-alkoholowej otrzymała diagnozę infekcji w miejscu operowanym (ryzyko względne, 0,55; przedział ufności 95% [CI], 0,34 do 0,90; P = 0,02) (tabela 2). Bezwzględna różnica w częstości występowania zakażenia w miejscu operacji między grupą chlorheksydynowo-alkoholową a grupą jodowo-alkoholową wynosiła -3,3 punktu procentowego (95% CI, -6,0 do -0,6). Wskaźnik powierzchownych infekcji wynosił 3,0% w grupie chloroheksydyny-alkoholu i 4,9% w grupie jod-alkohol (P = 0,10); wskaźnik głębokiej infekcji wynosił odpowiednio 1,0% i 2,4% (p = 0,07).
Rycina 2. Ryc. 2. Ryzyko zakażenia miejsca operacji w podgrupach. Analizy przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Przeprowadzono cztery analizy podgrup: zaplanowane i niezaplanowane cesarskie cięcie, otyłość (wskaźnik masy ciała [waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach], .30) w porównaniu z nie-otyłymi, szew podskórny w porównaniu z zamknięciem klamry oraz obecność w porównaniu z nieobecnością przewlekłej choroby (cukrzyca, przewlekłe nadciśnienie lub choroba nerek). Jedna analiza podgrup dotyczyła post hoc (cukrzyca vs
[przypisy: supon kielce, dyżury aptek wronki, neapol ciechocinek ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek wronki neapol ciechocinek supon kielce