Rozuwastatyna w zapobieganiu incydentom naczyniowym u mężczyzn i kobiet z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego ad

Jednak do tej pory żadna prospektywna próba końcowa nie odnosiła się bezpośrednio do pytania, czy pozornie zdrowe osoby z poziomami cholesterolu LDL poniżej aktualnych progów leczenia, ale z podwyższonymi poziomami białka C-reaktywnego o wysokiej czułości mogą odnieść korzyść z leczenia statynami. Głównym celem uzasadnienia stosowania statyn w zapobieganiu: badanie interwencyjne oceniające rozuwastatynę (JUPITER) było zbadanie, czy leczenie rozuwastatyną, 20 mg na dobę, w porównaniu z placebo, zmniejszyłoby częstość pierwszych poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Metody
Wersja próbna
JUPITER był randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo, wieloośrodkowym badaniem przeprowadzonym w 1315 ośrodkach w 26 krajach (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Protokół próbny został zaprojektowany i napisany przez przewodniczącego badania i zatwierdzony przez lokalną instytucję egzaminacyjną w każdym centrum uczestniczącym. Dane z badań zostały przeanalizowane przez statystyka studiów akademickich i programistę akademickiego. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz analiz.
Proces był finansowo wspierany przez AstraZeneca. Sponsor zebrał dane z badań i monitorował miejsca badań, ale nie odegrał żadnej roli w prowadzeniu analiz lub redagowaniu manuskryptu i nie miał dostępu do niezaślepionych danych z badań do czasu przekazania manuskryptu do publikacji.
Badana populacja
Jak szczegółowo opisano w innym miejscu, 17,18 mężczyzn w wieku 50 lat lub starszych i kobiet w wieku 60 lat lub starszych kwalifikowało się do badania, jeśli nie mieli choroby układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie i jeśli podczas wstępnej wizyty poziom cholesterolu LDL mniejszy niż 130 mg na decylitr (3,4 mmol na litr) i wysoki wrażliwy poziom białka C-reaktywnego wynoszący 2,0 mg na litr lub więcej. Inne wymagania włączenia to chęć uczestnictwa w czasie trwania badania, udzielenie pisemnej świadomej zgody i poziom triglicerydów mniejszy niż 500 mg na decylitr (5,6 mmol na litr).
Kryteriami wyłączającymi były wcześniejsze lub obecne stosowanie terapii obniżającej stężenie lipidów, obecne stosowanie terapii po menopauzie z hormonalną terapią zastępczą, dowody na zaburzenia czynności wątroby (poziom aminotransferazy alaninowej, który był ponad dwukrotnie wyższy od górnej granicy prawidłowego zakresu), poziom kinazy kreatynowej, który była ponad trzykrotnie wyższa od górnej granicy prawidłowego zakresu, poziom kreatyniny był wyższy niż 2,0 mg na decylitr (176,8 .mol na litr), cukrzyca, niekontrolowane nadciśnienie (skurczowe ciśnienie krwi> 190 mm Hg lub rozkurczowe ciśnienie krwi> 100 mm Hg), nowotwór w ciągu 5 lat przed naborem (z wyjątkiem raka podstawnokomórkowego lub raka płaskonabłonkowego skóry), niekontrolowaną niedoczynnością tarczycy (poziom hormonu tarczycy, który był ponad 1,5-krotnością górnej granicy prawidłowego zakresu) oraz niedawna historia nadużywania alkoholu lub narkotyków lub inna choroba, która może zagrażać bezpieczeństwu lub pomyślnemu zakończeniu badania. Ponieważ podstawowa hipoteza naukowa badania dotyczyła roli niskiego stopnia zapalenia, o czym świadczą podwyższone poziomy białek C-reaktywnych o wysokiej czułości, wykluczono pacjentów ze stanami zapalnymi, takimi jak ciężkie zapalenie stawów, toczeń lub zapalna choroba jelit, podobnie jak pacjenci przyjmujący leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna, takrolimus, azatiopryna lub długookresowe doustne glukokortykoidy.
Wszyscy potencjalnie kwalifikujący się badani przechodzili 4-tygodniową fazę docierania, podczas której otrzymywali placebo
[więcej w: prądy interferencyjne wskazania, wstrząs pourazowy, nerwica lękowa objawy fizyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: nerwica lękowa objawy fizyczne prądy interferencyjne wskazania wstrząs pourazowy