Wczesna terapia antyretrowirusowa i śmiertelność wśród zakażonych wirusem HIV

W krajach o wysokiej seroprewalencji ludzkiego wirusa upośledzenia odporności typu (HIV-1) zakażenie HIV przyczynia się w znacznym stopniu do umieralności niemowląt. Zbadaliśmy strategie leczenia przeciwretrowirusowego w badaniu z udziałem dzieci z HIV w początkowej fazie antyretrowirusowej (CHER). Metody
Dzieci zakażone HIV w wieku od 6 do 12 tygodni z odsetkiem limfocytów CD4 (odsetek CD4) wynoszącym 25% lub więcej losowo przydzielono do leczenia przeciwretrowirusowego (lopinawir-rytonawir, zydowudyna i lamiwudyna), gdy odsetek CD4 zmniejszył się do 20% (lub 25%, jeśli dziecko było młodsze niż rok) lub spełnione zostały kryteria kliniczne (odroczona terapia antyretrowirusowa) lub natychmiastowe rozpoczęcie ograniczonej terapii przeciwretrowirusowej do roku życia lub 2 lat (wczesne leczenie przeciwretrowirusowe) – grupy terapeutyczne). Przedstawiamy wczesne wyniki dla niemowląt, które otrzymały odroczoną terapię przeciwretrowirusową w porównaniu z wcześniejszą terapią przeciwretrowirusową.
Wyniki
Przy średnim wieku 7,4 tygodni (zakres międzykwartylowy, 6,6 do 8,9) i odsetku CD4 wynoszącym 35,2% (odstęp międzykwartylowy, 29,1 do 41,2), 125 niemowląt zostało losowo przydzielonych do terapii odroczonej, a 252 niemowlęta zostały losowo przydzielone do wczesnego przyjęcia terapia. Po medianie okresu obserwacji wynoszącej 40 tygodni (zakres międzykwartylny, 24 do 58), rozpoczęto leczenie przeciwretrowirusowe u 66% niemowląt w odroczonej terapii. Dwadzieścia niemowląt w grupie z odroczoną terapią (16%) zmarło w porównaniu z 10 noworodkami w grupach wczesnej terapii (4%) (współczynnik ryzyka zgonu, 0,24; przedział ufności 95% [CI], od 0,11 do 0,51; p <0,001) . U 32 niemowląt w grupie z odroczoną terapią (26%) w porównaniu do 16 niemowląt w grupach wczesnej terapii (6%) choroba uległa progresji do Ośrodka Kontroli i Prewencji Chorób stopnia C lub ciężkiego stopnia B (współczynnik ryzyka progresji choroby, 0,25 95% CI, 0,15 do 0,41, P <0,001). Stawudynę zastąpiono zydowudyną u czterech niemowląt we wczesnej fazie terapii z powodu neutropenii u trzech niemowląt i niedokrwistości u jednego niemowlęcia; żadne leki nie zostały trwale przerwane. Po dokonaniu przeglądu przez zespół monitorujący dane i bezpieczeństwo, grupa odroczonej terapii została zmodyfikowana, a dzieci w tej grupie zostały ponownie ocenione pod kątem rozpoczęcia terapii przeciwretrowirusowej.
Wnioski
Wczesne rozpoznanie HIV i wczesne leczenie przeciwretrowirusowe zmniejszyło śmiertelność noworodków o 76% i progresję HIV o 75%. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00102960.)
Wprowadzenie
U niemowląt z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu (HIV-1) występuje wyższy odsetek progresji i umieralności niż u starszych dzieci, 1-3 nawet przy wysokim odsetku limfocytów CD4 (odsetek CD4) .4 Podczas gdy wczesne rozpoczęcie leczenia przeciwretrowirusowego może być odpowiednie dla niemowląt, kontynuowanie leczenia przez całe życie jest problematyczne, biorąc pod uwagę ograniczenia dostępnych leków, długotrwałą toksyczność terapii przeciwretrowirusowej, problemy z przyleganiem, ryzyko oporności na terapię przeciwretrowirusową i ograniczone zasoby. Badanie to zajmuje się optymalnym czasem rozpoczęcia i czasu trwania leczenia przeciwretrowirusowego u niemowląt z zakażeniem HIV-1 w śródnaczyniowym lub śródpiersia. Postawiliśmy hipotezę, że wczesne rozpoczęcie ograniczonej terapii przeciwretrowirusowej wkrótce po pierwotnej infekcji, kiedy układ odpornościowy jest najbardziej niedojrzały, byłoby korzystne i opóźniłoby czas do rozpoczęcia ciągłej terapii przeciwretrowirusowej.
[przypisy: znanylekarz logowanie, latakia wieluń, piotrex sochaczew ]

Powiązane tematy z artykułem: latakia wieluń piotrex sochaczew znanylekarz logowanie