Andexanet Alfa dla odwrócenia aktywności inhibitora czynnika Xa czesc 4

Dla części nadir zdefiniowano jako wartość aktywności anty-czynnik Xa po 2 minutach lub 5 minutach (którakolwiek wartość była mniejsza) po zakończeniu bolusa; dla części 2 określono ją jako najmniejszą wartość między 10 minutami przed i 5 minut po zakończeniu ciągłego wlewu (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępny w). Drugorzędnymi punktami końcowymi skuteczności były proporcje uczestników z 80% lub większą redukcją aktywności anty-czynnik Xa od wartości wyjściowej do najniższej wartości po podaniu andexanet lub placebo; zmiana stężenia niezwiązanego inhibitora w osoczu od wartości początkowej do najniższej wartości po podaniu andexanetu lub placebo; zmiana w wytwarzaniu trombiny, mierzona jako zmiana w potencjale endogennej trombiny, od linii podstawowej do wartości szczytowej po podaniu andexanet lub placebo; oraz występowanie endogennego potencjału trombiny powyżej dolnej granicy zakresu pochodzącego od linii podstawowej w jego szczycie po podaniu andexanet lub placebo (między 2 a 10 minutą po zakończeniu bolusa) lub po infuzji. Ze względu na brak potwierdzonego klinicznie zakresu referencyjnego dla endogennego potencjału trombiny, zakres pochodzący od linii bazowej (określany dalej jako normalny zakres) został prospektywnie zdefiniowany jako średni potencjał endogennej trombiny w punkcie wyjściowym w dniu (przed podaniem antykoagulantu) plus lub minus odchylenie standardowe. Dla części 2 dodatkowym drugorzędowym punktem końcowym była procentowa zmiana aktywności anty-czynnik Xa od linii podstawowej do nadiru po bolusie. Pacjentów obserwowano w celu oceny wyników klinicznych, w tym objawowej zakrzepicy i krwawienia. Szczegóły dotyczące metod pomiaru punktów końcowych podano w Dodatku Uzupełniającym.
Analiza statystyczna
Podstawową analizę skuteczności przeprowadzono z modyfikowaną populacją do leczenia, która obejmowała wszystkich uczestników, którzy przeszli randomizację, którzy otrzymali dowolną ilość andexanetu lub placebo, i dla których podstawowy pomiar aktywności anty-czynnik Xa (przed podaniem andexanet lub placebo) i co najmniej jeden pomiar aktywności anty-czynnik Xa po podaniu andexanet lub placebo był dostępny do analizy. Wszystkie analizy skuteczności przeprowadzono na danych pochodzących ze zmodyfikowanej populacji, w której stosowano zamiar leczenia, a końcowe punkty porównano z użyciem dokładnego testu sumy rang Wilcoxona.13 Łącznie 145 uczestników leczonych apiksabanem lub rywaroksabanem zostało losowo przydzielonych do andexanet lub placebo w stosunku 3: (ANEKS-A) lub stosunku 2: (ANNEXA-R). Próbki były wystarczające do zapewnienia ponad 99% mocy do wykrywania różnicy między andexanetem i placebo w procentowej zmianie aktywności anty-czynnik Xa od linii bazowej do pierwotnego punktu czasowego (nadir), na dwustronnym poziomie alfa 5% w ramach każdej części każdego badania. Badanie zostało przeprowadzone przy założeniu, że różnice w stosunku do placebo zaobserwowane w poprzednich badaniach andexanet przedstawiają prawdziwe różnice (dodatkowe informacje na temat obliczeń mocy są przedstawione w protokole i planie analizy statystycznej). Wielkość próby 145 uczestników była wystarczająca do dostarczenia danych dotyczących bezpieczeństwa co najmniej 100 uczestników leczonych andexanetem i do zachowania mocy, jeśli zaobserwowana różnica w poprzednich badaniach zawyżyła prawdziwą różnicę
[hasła pokrewne: supon kielce, mazowiecki oddział wojewódzki nfz, transtyretyna ]

Powiązane tematy z artykułem: mazowiecki oddział wojewódzki nfz supon kielce transtyretyna