Kliniczne czynniki ryzyka, warianty DNA i rozwój cukrzycy typu 2 ad 6

Kombinacja wyjściowych czynników klinicznych i genetycznych przewidujących cukrzycę typu 2 w badaniach Malmö i Botni. Na podstawie rozkładu częstości alleli ryzyka określiliśmy niską genetyczną grupę ryzyka i grupę wysokiego ryzyka genetycznego jako kwintyl o najniższej (.8) i najwyższej (.12) liczbie alleli ryzyka (rysunek 1). w Dodatku Uzupełniającym). Zgodnie z oczekiwaniami więcej osób, u których zdiagnozowano cukrzycę niż osoby bez rozpoznania, miało wysokie ryzyko genetyczne (32,0% vs. 22,1%), co przełożyło się na wzrost ryzyka przyszłej cukrzycy o współczynnik 1,95 (95% przedział ufności [CI] 1,69 do 2,25; P = 2,5 x 10-20). Ponadto, w wieloczynnikowej analizie regresji, włączenie genotypowanych wariantów DNA dostarczyło informacji, która była niezależna od klinicznych czynników ryzyka, pokazując w kohorcie Malmö wzrost ryzyka cukrzycy typu 2 o współczynnik 1,12 na pojedynczy egzemplarz allel ryzyka (P = 8,1 × 10-13) (tabela 3). Zmiana wskaźnika masy ciała i wydzielania insuliny oraz działania
Zbadaliśmy wpływ genotypowanych wariantów DNA na zmiany w BMI i wydzielanie insuliny (wskaźnik dyspozycyjności) i działanie w czasie u 2444 pacjentów z badania Botnia, którzy nie chorowali na cukrzycę. Na początku, nosiciele genotypów ryzyka w genach IGF2BP2 i SLC30A8 oraz w locus CDKN2A / CDKN2B mieli niższy wskaźnik usposobienia, który utrzymywał się na niezmienionym poziomie w ciągu 8-letniego okresu obserwacji (P <0,05) (Figura 3H, 3I i 3M). w Dodatku Uzupełniającym).
Obecność wariantów w genach FTO, JAZF1 i ADAMTS9 była związana ze zmianami w BMI, w porównaniu z brakiem tych wariantów; BMI był wyższy u nosicieli allela ryzyka FTO o 0,24 (P <0,0001) i niższy u nosicieli genotypów ryzyka w JAZF1 i ADAMTS9 odpowiednio o 0,10 (P = 0,003) i 0,13 (P = 0,004) (ryc. 3 w Dodatek dodatkowy).
Ryc. 3. Ryc. 3. Wpływ kombinacji alleli ryzyka na zmiany wydzielania insuliny i jej czułości w badaniu prospołecznym. Zmiany fenotypów związanych z cukrzycą w czasie są widoczne dla 380 pacjentów w badaniu Botnia, którzy byli obciążeni wysokim ryzykiem genetycznym cukrzycy (.12 ryzykownych alleli) (czerwony) i 471 pacjentów z niskim ryzykiem (. 8 ryzykownych alleli) ) (niebieski). Panel A pokazuje podobne wzrosty BMI u pacjentów z wysokim i niskim ryzykiem genetycznym. Panel B wykazuje podobne pogorszenie wrażliwości na insulinę w obu grupach. Panel C pokazuje wzrost skorygowanej odpowiedzi insuliny w czasie, wzrost ten był większy u osób o niskim ryzyku niż u osób wysokiego ryzyka. Panel D wykazuje obniżenie funkcji komórek beta (wskaźnik usposobienia) u osób z grupy wysokiego ryzyka, w porównaniu z osobami o niskim ryzyku. Wśród osób o niskim ryzyku wskaźnik dysproporcji nieznacznie wzrósł, aby zrekompensować wzrost insulinooporności. Paski I oznaczają błędy standardowe.
Ponadto ocenialiśmy zmiany w wydzielaniu insuliny i działaniu oraz BMI w czasie u nosicieli niskiego i wysokiego wyniku genu w badaniu Botnia (ryc. 3). Zwiększenie BMI i towarzyszące mu zmniejszenie wrażliwości na insulinę podczas 8-letniego okresu były zgodne, bez różnic między podmiotami wysokiego i niskiego ryzyka genetycznego (ryc. 3A i 3B)
[podobne: zakrzepica zatoki jamistej, znanylekarz logowanie Warszawa, znanylekarz logowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: matysiak grójec zakrzepica zatoki jamistej znanylekarz logowanie