Rozuwastatyna w zapobieganiu incydentom naczyniowym u mężczyzn i kobiet z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego ad 5

Podczas 12-miesięcznej wizyty grupa rozuwastatyny w porównaniu z grupą placebo miała o 50% niższy średni poziom cholesterolu LDL (średnia różnica, 47 mg na decylitr [1,2 mmol na litr]), 37% niższa średnia wartość czułość poziom białka C-reaktywnego i 17% niższy mediana poziomu triglicerydów (P <0,001 dla wszystkich trzech porównań). Te efekty utrzymywały się przez cały okres badania. Po 12 miesiącach mediana poziomu cholesterolu HDL była o 4% większa w grupie rozuwastatyny niż w grupie placebo (P <0,001), ale efekt ten nie występował w momencie zakończenia badania (P = 0,34). Punkty końcowe
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki Według grupy badanej. Rysunek 1. Ryc. 1. Skumulowana częstość występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych według grupy badawczej. Pacjent A pokazuje skumulowaną częstość występowania pierwotnego punktu końcowego (niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, udar niezakończony zgonem, rewaskularyzacja tętnic, hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub potwierdzona zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych). Współczynnik ryzyka dla rozuwastatyny w porównaniu z placebo wynosił 0,56 (przedział ufności 95% [CI], 0,46 do 0,69, P <0,00001). Panel B pokazuje skumulowaną częstość występowania niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, udaru niezakończonego zgonem lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, dla których współczynnik ryzyka w grupie rozuwastatyny wynosił 0,53 (95% CI, 0,40 do 0,69, P <0,00001). Panel C pokazuje skumulowaną częstość rewaskularyzacji tętnic lub hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, dla której współczynnik ryzyka w grupie rozuwastatyny wynosił 0,53 (95% CI, 0,40 do 0,70, P <0,00001). Panel D pokazuje skumulowaną częstość zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, dla której współczynnik ryzyka w grupie rozuwastatyny wynosił 0,80 (95% CI, 0,67 do 0,97, P = 0,02). W każdym panelu wstawka pokazuje te same dane na powiększonej osi y i na skróconej osi X.
W momencie zakończenia badania (mediana okresu obserwacji, 1,9 roku, maksymalnego czasu obserwacji, 5,0 lat), w grupie otrzymującej rozuwastatynę wystąpiły 142 pierwsze poważne incydenty sercowo-naczyniowe, w porównaniu z 251 w grupie placebo (tabela 3). Wskaźniki pierwotnego punktu końcowego wynosiły 0,77 i 1,36 na 100 osobo-lat obserwacji w grupie odpowiednio rozuwastatyny i placebo (współczynnik ryzyka dla rozuwastatyny, 0,56, przedział ufności 95% [CI], 0,46 do 0,69; P < 0,00001) (Tabela 3 i Rysunek 1). W teście dotyczącym interakcji między przydzieleniem grupy badanej a czasem obserwacji nie stwierdzono istotnego naruszenia założeń dotyczących proporcjonalnych zagrożeń.
Na podstawie szacunków Kaplana-Meiera (ryc. 1) liczba pacjentów, którzy wymagali leczenia rosuwastatyną przez 2 lata, aby zapobiec wystąpieniu jednego pierwotnego punktu końcowego, wynosi 95, a liczba potrzebna do leczenia przez 4 lata wynosi 31. Jeżeli ryzyko czteroletnie prognozowane jest na przeciętny pięcioletni okres leczenia, jak to powszechnie zdarzało się w poprzednich badaniach statynowych zgodnie z metodą Altmana i Andersena, 22 liczbę potrzebną do leczenia, aby zapobiec wystąpieniu jednego pierwotnego punkt to 25.
Rosuwastatyna była również powiązana ze znacznym zmniejszeniem częstości poszczególnych składników pierwotnego punktu końcowego badania. Dla końcowego punktu śmiertelnego lub nieinfuzyjnego zawału mięśnia sercowego częstość zdarzeń wynosiła odpowiednio 0,17 i 0,37 na 100 osobo-lat obserwacji w grupach rozuwastatyny i placebo (współczynnik ryzyka dla rozuwastatyny, 0,46, 95% CI, 0,30 do 0,70; P = 0,0002)
[podobne: znanylekarz logowanie, triamcynolon, wstrząs pourazowy ]

Powiązane tematy z artykułem: triamcynolon wstrząs pourazowy znanylekarz logowanie